AutoDoradztwo.pl

514-048-565

autodoradztwo@gmail.com

REGULAMIN
USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ
AUTODORADZTWO.PL

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych za pośrednictwem serwisu autodoradztwo.pl;

2. Administratorem serwisu jest Maciej Żak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Żak Auto-Doradztwo z siedzibą w Pruszkowie, ul. Gałczyńskiego 31/16 Pruszków, NIP: 796-272-34-26, REGON: 142948163 , E-mail: autodoradztwo@gmail.com, tel. 514 048 565 zwany dalej także Usługodawcą;

3. Z chwilą zawarcia umowy Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia oraz akceptuje cennik usług dostępny w Serwisie;

4. Czas trwania umowy pomiędzy Usługodawcą, a Klientem obejmuje czas od Zamówienia do wysłania na adres e-mail Klienta opinii o pojeździe oraz po całkowitym rozliczeniu opłat związanych z usługą;

5. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowania i przestrzegania jego postanowień.

§2 DEFINICJE

Na użytek niniejszego Regulaminu, używane w nim pojęcia oznaczają:

1. Usługodawca – Maciej Żak Auto-Doradztwo z siedzibą w Pruszkowie, ul. Gałczyńskiego 31/16 Pruszków, NIP: 796-272-34-26, REGON: 142948163 , E-mail: autodoradztwo@gmail.com;

2. Usługi – oferowane przez Usługodawcę usługi określone w § 3;

3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ma prawo zaciągać we własnym imieniu zobowiązania, w tym złożyć zamówienie i zawrzeć Umowę o wykonanie Usługi;

4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę z Usługodawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem URL: www.autodoradztwo.pl mający na celu prezentowanie Usług oraz umożliwienie Klientowi zapoznanie się z ofertą Usługodawcy i złożenie zamówienia na wykonanie wybranej przez siebie usługi;

6. Zamówienie – oświadczenie Klienta o dokonaniu zakupu wybranej usługi, a także informacje, które są niezbędne do wykonania wybranej usługi w szczególności dane zamawiającego;

7. Cennik – sporządzone przez Usługodawcę ceny za poszczególne Usługi;

8. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i tryb korzystania z serwisu i usług oferowanych przez Usługodawcę;

9. Raport – dokument dotyczący pojazdu sporządzony przez Usługodawcę wysłany pocztą elektroniczną na adres mailowy Klienta.

 

§ 3 ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Usługodawca świadczy Klientowi usługi konsultacji przy zakupie pojazdów nowych i używanych, w szczególności poprzez sporządzanie opinii technicznej co do ogólnego stanu zużycia poszczególnych elementów tych pojazdach. W ramach konsultacji możliwe jest świadczenie w szczególności następujących usług:
1) wyszukiwanie pojazdów;
2)przesyłanie informacji handlowej;
3) sprawdzanie stanu technicznego pojazdów;
4) negocjacja ceny pojazdu;
5) wyceny i opinie techniczne.

2. Zakres świadczonych usług nie obejmuje:
1) istnienia wad ukrytych i wad prawnych pojazdów które są obiektem weryfikacji;
2) badań mechanoskopijnych;
3) tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych;
4) weryfikacji baz pojazdów skradzionych czy zastawów;
5) weryfikacji dokumentów w językach obcych bez tłumaczeń przysięgłych.

3. Usługodawca zobowiązany jest do wykonania usługi opisanej w § 3 ust. 1 pkt 3 pojazdu z należytą starannością. Zakres usługi opisany jest szczegółowo w Serwisie. Przekazana po diagnostyce opinia techniczna jest subiektywną oceną pojazdu i nie może być traktowana jako zachęta lub odmowa zakupu pojazdu;

4. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta od Usługodawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, które następuje po dokonaniu płatności za Usługę, a jest poprzedzone złożeniem zamówienia na Usługę poprzez pocztę elektroniczną na adres autodoradztwo@gmail.com i ustaleniem szczegółów z Klientem;

5. Czas realizacji przyjętego zamówienia sprawdzenia stanu technicznego auta wynosi do 2 dni roboczych z wyłączeniem sytuacji indywidualnego ustalenia terminu zlecenia z Klientem. Usługodawca zastrzega możliwość dłuższego wykonywania usługi w przypadku trudności z umówieniem spotkania z winy Właściciela badanego pojazdu;

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia, których wady uniemożliwiają prawidłowe wykonanie usługi na rzecz Klienta. W przypadku braku możliwości wykonania usługi usługodawca poinformuje niezwłocznie Klienta o tym fakcie mailowo lub telefonicznie;

7. Usługodawca nie weryfikuje prawdziwości przekazanych przez Klienta informacji, dokumentacji, jak i aspektów prawnych i własności. Usługodawca nie odpowiada za nieprawdziwości lub niekompletności udostępnionej przez Klienta dokumentacji;

8. Świadczenie usługi wymienionej w § 3 ust. 1 pkt 3 wymaga przeprowadzenia jazdy próbnej. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości wykonania jazdy próbnej z powodu braku zgody właściciela bądź braku polisy OC pojazdu. Usługodawca dołoży starań aby jazda próbna mogła się odbyć;

9. Świadczenie usługi wymienionej w § 3 ust. 1 pkt 3 wymaga w szczególnych przypadkach weryfikacji warsztatowej korzystając z warsztatu firmy zewnętrznej. W przypadku braku możliwości skorzystania z warsztatu firmy zewnętrznej, bądź braku zgody Właściciela pojazdu do przeprowadzenia takiego badania Usługodawca może skorzystać z własnego podnośnika;

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady techniczne lub prawne pojazdu nabytego przez Klienta;

11. W przypadku świadczenia usługi sprawdzenia stanu technicznego w połączeniu z negocjacją ceny pojazdu usługę uznaje się za wykonaną, gdy w wyniku działań podjętych przez Usługodawcę dojdzie do nabycia pojazdu przez Klienta;

12. Klient zobowiązany jest powiadomić Usługodawcę o nabyciu pojazdu, który jest przedmiotem świadczenia usługi negocjacji ceny pojazdu, w terminie 3 dni od jego nabycia.

§4 PŁATNOŚCI

1. Świadczenie usług następuje odpłatnie, z wyłączeniem usługi określonej w § 3 ust. 1 pkt 1;

2. Świadczenie usługi określonej w § 3 ust. 1 pkt 1 jest nieodpłatnie. Jednak wymagany jest zakup sprawdzenia stanu technicznego pojazdu w ciągu 2 miesięcy od wysłania oferty. W przeciwnym wypadku naliczana jest opłata 30 zł;

3. Ceny świadczonych usług prezentowane w serwisie zawierają wszelkie należne podatki i daniny publiczne, a w przypadku gdy charakter usługi nie pozwala na wcześniejsze obliczenie cen, w szczególności w przypadku usługi negocjacji ceny pojazdu – w serwisie wskazany jest sposób obliczenia tych cen;

3. Usługobiorca zobowiązany jest uiścić cenę za usługi w terminie uzgodnionym przez strony pocztą elektroniczną (w przypadku umów zawartych pocztą elektroniczną);

4. W przypadku umów o świadczenie usług zawartych drogą elektroniczną przy użyciu formularza zamówienia usługi, płatność za usługę następuje poprzez przelew bankowy na numer konta podany w serwisie. Aby przyspieszyć realizację zamówienia wymagane jest potwierdzenie transakcji wysłane poprzez pocztę elektroniczną;

5. Sposób płatności za usługi świadczone drogą tradycyjną określa umowa pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą;

6. W przypadku usług w stosunku do których nie jest możliwe obliczenie ceny za usługę przed jej wykonaniem (w szczególności w przypadku usługi negocjacji pojazdu), Usługobiorca zobowiązany jest uiścić cenę za usługę po jej wykonaniu w terminie do 3 dni od zakupu pojazdu, na rachunek bankowy wskazany w Serwisie;

7. Usługobiorca wyrażą zgodę na wystawienie przez Usługodawcę faktury elektronicznej (bez podpisów stron) i doręczenie jej drogą elektroniczną.

§5 Polityka prywatności RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

1. Administratorem danych osobowych Maciej Żak Auto-Doradztwo z siedzibą w Pruszkowie, ul. Gałczyńskiego 31/16 Pruszków, NIP: 796-272-34-26, REGON: 142948163 , E-mail: autodoradztwo@gmail.com, tel. 514 048 565;

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;

3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia;

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego);

5. Usługobiorca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

6. Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient jako osoba fizyczna ma prawo od odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od jej zawarcia za wyjątkiem usług zrealizowanych lub będących w procesie realizacji;

2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować Usługodawcę poprzez pocztę elektroniczną autodoradztwo@gmail.com;

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Zleceniobiorca zwróci Klientowi całą zapłaconą kwotę w terminie 14 dni na numer konta podany w formularzu odstąpienia od umowy;

§7 PRAWA AUTORSKIE

1. Treści udostępniane w Serwisie oraz w szczególności Raporty w rozumieniu ustawy o prawie autorskim z 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880) są utworem. Prawa autorskie i majątkowe przysługują Usługodawcy;

2. Udostępnianie treści Serwisu lub Raportu bez zgody Usługodawcy jest zabronione.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy z Klientem;

2. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem nie będącym Konsumentem wynikające ze świadczenia Usług na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Maciej Żak Auto-Doradztwo;

3. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany regulaminu. W przypadku zmiany regulaminu po zawarciu umowy z Klientem obowiązuje dotychczasowy regulamin.